Iskolaelőkészítő, tanulás megsegítő és részképességég fejlesztő foglakozások


Iskolaelőkészítő

Az Iskolaelőkészítő Suliváró program nagycsoportos óvodás gyermekek számára íródott preventív fejlesztő és foglalkoztató program, mely mesés keretekbe burkolva irányítja a gyermekek figyelmét az új (korai, a kötelező oktatást megelőző) ismeretek felé, legyen szó a betűk, vagy a számok világáról, az iskolai viselkedési formákról, és szokásokról, a körülöttünk lévő általános ismeretekről. 

A program szívét egyedülálló irodalmi anyaga, eszközrendszere, tematikai felépítése alkotja. Lehetőséget kínál kreatív csomagok, mesetáblák, alkotónaplók, és egyéb játékos eszközök használatára. Teret ad a gyermeki alkotásvágy kibontakozására, az aktuális szenzitív periódusban lévő készségek és képességek átfogó fejlesztésére és gondozására, hogy segítségül szolgáljanak az iskolai évek kezdeti sikeréhez. Meghatározott fejlesztési céljai: a differenciált, vizuális, és auditív észlelés fejlesztése, a különböző információk feldolgozásának, összekapcsolásának, és válaszadásának megsegítése, a figyelem és memória fokozott edzése egyéni és mikro csoportos formában.

  • Heti 1 alkalom: 45 perc

Szenzomotoros tornával kiegészített iskolaelőkészítő

A foglalkozások során a suliváró program tartalma szenzomotoros tornával egészül ki, melyben a mozgáskoordináció felépített fejlesztése valósul meg. A harmonikus és összerendezett mozgás feltétele más képességek kibontakozásának. Nagy és finommozgásos gyakorlataival az idegrendszer érését segíti elő. Feltárja a szenzomotorosfejlődés során kihagyott vagy túl gyorsan végbement mozgásfejlődési szakaszokat, és segíti azok megfelelő egymásra épülését. Kihat az értelmi funkciókra és hatással bír azok megfelelő fejlődésére, mint például figyelem koncentráció, gondolkodás, kommunikáció, szerialitás, laterialitás, ritmus, tájékozódás, és minden egyéb más területek, melyek a kognitív funkciók teljességét alkotják. 

A mozgásfejlesztéssel kiegészített iskolaelőkészítőfoglalkozások során háttérbe szorul a gyermeki alkotás, a technikai eszközök használata. Ellenben mozgalmassá, dinamikussá válnak az alkalmak, melyek során a gyermek, kiélheti mozgásvágyát úgy, hogy közben észrevétlen sajátítja el a suliváróprogram által nyújtott ismereteket.

  • Heti 1 alkalom: 45 perc

Kisiskolások tanulásmegsegítése

A foglalkozások célja a tantárgyi felzárkóztatás, de az anyanyelvi területeket kiemelve nagy hangsúlyt kap a diszlexia prevenció. Megvalósul benne a hangdifferenciálás, szókincsbővítés szóritmizálás, kifejezőkészség, szövegértés, és az értő olvasás fejlesztése. Az anyanyelvi területek más tantárgyi felzárkóztatással is kiegészülnek, legyen szó a grafomotorikai készségek, vagy a számolási készségek területéről. A foglalkozások mozgásfejlesztéssel bővíthetők.

  • Heti 1 alkalom: 45 perc

Részképességek fejlesztése

A részképességek fejlesztését minden esetben egy képességfelmérés előzi meg, mely során körvonalazódik a vizsgált területek fejlettségiszintje. Ezt követően tud megvalósulni a fejlesztési terv személyre szabása. Ez abban az esetben maradhat el, ha a gyermek rendelkezik nevelési szakember által kiállított jellemzéssel, szakvéleménnyel, melyben megfogalmazódnak a gyermek képességeinek fejlesztésre javasolt területei.

Heti egy /két alkalom: 45 perc

Képességek felmérése, konzultáció

A gyermeki képességek felmérése több mérő rendszer alapján valósul meg. Nagy részét a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer DIFER alkotja, mely számszerű eredményt tud adni a tantárgyi tanulás folyamatához szükséges területek fejlettségi szintjéről. Területei kitérnek az - íráskoordinációra, a - számolásikészségre, a - tapasztalati összefüggés és következtetés területére, illetve a - relációszókincs, és beszédhanghallás területére. Ezt egészíti ki Lakatos Katalin által kidolgozott Állapot és Mozgásvizsgálat ÁMV egyes elemei, melyek átfogó képet adnak az idegrendszer érettségéről, és a mozgásfejlettségről. Végül az anyanyelvi készségek kerülnek megfigyelésre. Az így kapott eredmények komplex képet adnak egyes területek fejlettségi szintjéről, és körvonalazzák az elmaradott területek fejlesztésének felépítését. A vizsgálat végét minden esetben konzultáció követi. A konzultáció során játékötletek, foglalkozási ötletek javaslata fogalmazódik meg.

A vizsgálat ideje 2x 45 perc (heti 2 alkalom)